Disclaimer

Uwaga:

Wszelkie prawa zastrzeżone: Żadna część niniejszych informacji nie może być powielana, przechowywana w systemie gromadzenia danych ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody firmy Eurol bv.

Do określenia produktu zalecanego dla danego pojazdu wykorzystywane są dane pochodzące od osób trzecich. Firma Eurol bv nie ponosi odpowiedzialności (w zakresie dozwolonym przepisami prawa) za dokładność ani adekwatność podawanych zaleceń.

Stosowanie się do zaleceń podanych w tym serwisie internetowym i podejmowanie decyzji na podstawie informacji tu zawartych odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność użytkowników serwisu. Działanie naszych produktów może być uzależnione od szeregu czynników, w szczególności od ich konkretnego zastosowania, metody użycia, środowiska pracy, ewentualnego zanieczyszczenia w wyniku czynników zewnętrznych itp. W związku z tym przekazanie powszechnie wiążącej informacji o działaniu naszych produktów nie jest możliwe.

Sformułowane zalecenia stanowią ogólne, niewiążące wytyczne. Nie udziela się żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych dotyczących właściwości produktu ani jego przydatności do danego zastosowania.

Przed zastosowaniem w pojeździe jakichkolwiek produktów należy sprawdzić ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi w instrukcji obsługi pojazdu. Zalecenia mogą ulec zmianie w czasie; poprzednie zalecenia przestają być wiążące z chwilą ogłoszenia niniejszych informacji.